واحد کنترل کيفيت :

این واحد با استفاده ازافراد تحصیل کرده ومجرب کلیه ورودی وخروجی های کارخانه شامل مواداولیه -قطعات ومحصولات تولیدی را تحت بازرسی قرار میدهد.

دراین واحد تکنسین های کنترل کیفیت ورودی های کارخانه شامل آهن اسفنجی، آهن قراضه ،فروآلیاژها،افزودنی ها وکمک ذوب های مصرفی ،نسوز و… راکنترل وطبق دستورالعمل جهت آزمایشات مربوطه نمونه گیری کرده تا پس از تایید جهت مصرف درخط تولید تحویل انبار گردد.

کلیه مراحل تولید نیزتوسط پرسنل کنترل فرآیند طبق دستورالعمل های تولید کنترل می شود.

 پس از آماده شدن مذاب از آن نمونه گیری شده تا پس ازتاییدآنالیز محصول نهایی مجوزریخته گری صادر شود.

 درمرحله بعد شمش تولیدی ازنظرپارامترهای ابعادی وهمچنین نداشتن عیوب متالورژیکی (ترک – مک-آخال….) کنترل شده تاپس ازتایید تحویل انبارمحصول گردد .

واحد کنترل کیفیت در راستای توسعه محصول و بهبود کیفیت وروش های تولید فولاد که جزءخط مشی کیفیت شرکت می باشد ضمن ثبت اطلاعات کنترل فرآیند با آنالیز آنها در راه رسیدن به اهداف فوق گام بر می دارد.

 

 گواهينامه ها :

در پی روند چشمگیر توسعه و پیشرفت کمی و کیفی محصولات تولید شده و احراز توانایی رقابت در عرصه بازارهای جهانی و حضور در بازار صادراتی، شرکت مجتمع کارخانجات صنایع فولاد نطنز با ایجاد سیستم های مدیریت کیفیت جامع (MIS) موفق به دریافتگواهی نامه هاو استانداردهای گوناگونی شده است از جمله:

  • سیستم مدیریت کیفیتISO 9001-2008
  • سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001-2008
  • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001-2008