يكي از اقدامات ارزنده مجتمع ذوب آهن نطنز ايجاد،گسترش و نگهداري از انواع گياهان، متناسب با شرايط آب و هوائي منطقه مي‌باشد. انتخاب گونه هاي گياهي مناسب منطقه و بررسي اثر رژيم هاي آبياري و تاثير آلاينده هاي هوا بر روي آنها، بر اساس نتايج طرح تحقيقاتي گونه شناسي بر روي درخت و درختچه صورت پذيرفته است.آبياري بيش از 75% از فضاي سبز مذكور از طريق پسابهاي تصفيه شده صورت مي‌گيرد كه بیشتر آن به صورت آبياري قطره اي مي‌باشد .

تصفیه خانه مجتمع بر مبنای تصفیه شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی (لجن فعال) کار کرده و مطابق استانداردهای محیط زیست آب مورد نیاز فضای سبز را تامین میکند. امید است که درآینده با استفاده از روش­های پیشرفته بتوان آب تصفیه شده را در سطح آب صنعتی برای کارخانه ذوب آهن به کار برد.