شركت ذوب آهن نطنز در راستاي مقررات و ضوابطزیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، هماهنگ با سایر سیاست های استراتژیک خود، متعهد است که تأثيرات زيست محيطي ناشي از فعاليت ها و محصولات خود را با به كارگيري روش هاي مناسب وبهبود مستمر در عملكردهاي زيست محيطي با رعايت اصول كلي همچون انطباق با قوانين و مقررات، استقرار مؤثر و بهبود مستمر سيستم مديرت زيست محيطي، مديريت بر محصولات، مديريت بر ضايعات، پايش و گزارش دهي مناسب، ارتقاي سطح آگاهي كاركنان، ترغيب و تشويق تأمين كنندگان و پيمانكاران در راستاي حفظ محيط زيست و توجه به مسئوليت‌هاي اجتماعي زيست محيطي به حداقل برساند .

پايش و کنترل مستمر آلاينده ها مطابق با قوانين و استانداردهاي محيط زيست، ارتقاء و بهبود عملكرد زيست محيطي شركت تا حد استانداردهاي زيست محيطي، ايجاد بستر مناسب جهت استقرار و پيشرفت سيستم مديريت زيست محيطي، اجرای نظام مديريت پسماند، همکاري و تعامل با سازمان ها، تشکل ها و مراجع نظارتي جهت مشارکت در آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي و کنترل هاي زيست محيطي به عنوان بخشي از مسئوليت هاي اجتماعي شرکت ذوب آهن نطنز می­باشد.

مجتمع ذوب آهن نطنز به منظور صرفه جوئي در مصرف منابع و جلوگيري از آلودگي محيط زيست، احداث و ايجاد شبكه هاي هدايت و جمع آوري فاضلاب، احداث تصفيه خانه فاضلاب هاي صنعتي و احداث یک واحد تصفيه خانه فاضلاب انساني که با اجرای كامل و بهره برداري از تصفيه خانه فاضلاب انساني، پساب ناشي از فرايند تصفيه جهت آبياري فضاي سبز مورد استفاده قرار مي گيرد.

ذوب آهن نطنز به منظور جلوگيري از ورود آلاينده ها به محيط زيست در دوران ساخت اقدام به نصب و استقرار تجهيزات كنترل آلودگي هوا شامل بگ فيلتر ها و سيستمDe dusting و… نموده است و همواره سعي دارد ظرفيت و تعداد اين تجهيزات را متناسب با افزايش ظرفيت و طرح هاي توسعه در نواحي مختلف افزايش دهد.