جرم و ابعاد

 

وزن به طول

(kg/m)

رواداری

(mm)

طول

(m)

رواداري

(mm)

ابعاد

(mm)

11350±6120*120
1326و9و12130*130
1776و9و12150*150

 

شمش فولادی جهت محصولات ساختماني

این گروه از شمش تولیدی کارخانه جهت تولید انواع محصولات نوردی ساختمانی شامل میلگرد ساده وآجدار، تیرآهن،نبشی،ناودانی ،مفتول کششی و… قابل مصرف می باشد.

 

ترکیب شیمیاییGOSTDINشماره فولاد
Other

S

max

P

max

MnSiC
_0.0350.0350.3-0.50.20.12ST 2SPRSt34-21.0034

Ceq0.34

N0.009

0.0450.0450.3-0. 50.06-0.150.17ST 3SPRSt37-21.0038

Ceq0.34

N0.009

0.040.040.45-0.70.2-0.30.12-0.17ST 3SPSt37-31.0116

Ceq0.4

N0.009

0.0450.0450.5-0.80.15-0.350.14-0.22_RSt44-21.0419

Ceq0.4

N0.009

0.040.040.5-0.80.2-0.350.14-0.2_St44-31.0144

Ceq0.48

N0.009

0.0450.0450.5-0.80.15-0.30.25-0.35ST5SPSt50-21.0050
N0.0090.0450.0450.5-0.80.15-0.30.35-0.45ST6SPSt60-21.0060
N0.0090.0450.0450.5-0.80.15-0.30.45-0.55_St70-21.0070
0.0450.0450.9-1.20.15-0.450.23-0.34E4028Mn41.0560
0.0450.0450.9-1.20.2-0.50.28-0.3631Mn41.0520
0.0450.0451.2-1.60.15-0.350.3-0.3834Mn51.1166

 

شمش فولادی کربن متوسط ،پرکربن وکم آلیاژ

این گروه از شمش تولیدی کارخانه جهت تولید انواع میلگرد ومفتول پرکربن وکم آلیاژ(مثل مفتول فنر،مفتول مصرفی در تولیدبیدوایر،سیم های پیش تنیده ،میلگرد مصرفی در تولید گلوله های آسیاب و…)، قابل مصرف می باشد.

 

تركيب شيمياييDINشماره فولاد
NiCuCr

S

max

P

max

MnSiC
0.030.030.5-0.80.15-0.350.6-0.65C621.0611
0.030.030.55-0.650.1-0.30.65-0.72C671. 0603
0.030.030.5-0.80.1-0.30.7-0.75C721.0617
0.030.030.5-0.80.15-0.350.75-0.80C781.0620
0.20.250.150.030.030.5-0.80.1-0.30.8-0.85C82D1.0626
0.7-10.030.030.7-10.5-0.250.59-0.5255Cr31.7176
__0.7-0.550.030.030.75-0.90.3-0.20.65-0.770Cr21.2007
0.030.030.5-0.8≤0.40.32-0.39CK351.1181
__0.030.030.5-0.8≤0.40.42-0.5CK451.1191
0.030.030.6-0.9≤0.40.47-0.55CK501.1206
__0.030.030.6-0.9≤0.40.52-0.6CK551.1203
__0.030.030.6-0.9≤0.40.57-0.65CK601.1221

 

شمش فولادی کم کربن جهت محصولات صنعتی

 

این گروه از شمش تولیدی کارخانه جهت تولید انواع میلگرد و مفتول کم کربن (مثل مفتول الکترودوسیم جوش،مفتول کله زنی سردو…) قابل مصرف می باشد.

ترکیب شیمیاییگریدشماره فولاد
OtherCuNiCr

S

max

P

max

MnSiC
0.003 Al≤0.17≤0.12≤0.120.0250.0250.4-0.60.030.05-0.09USD-71.0323
_≤0.17≤0.12≤0.120.0250.0250.35-0.550.05-0.10.05-0.1RSD-71.0324
Al≤0.02
Ti+Zr≤0.13
≤0.17≤0.12≤0.120.0200.0201.03-1.270.55-0.750.07-0.1110MnSi5
(SG1)
1.5112
Al≤0.02
Mo≤0.12
Ti+Zr≤0.13
≤0.17≤0.12≤0.120.0200.0201.3-1.60.7-10.07-0.1311MnSi6
(SG2)
1.5125
Al≤0.02
Mo≤0.12
Ti+Zr≤0.13
≤0.17≤0.12≤0.120.0200.0201.6-1.90.85-1.20.06-0.1310MnSi7
(SG3)
1.5130
Al≤0.03≤0.17≤0.12≤0.120.0250.025≤0.150.8-1.20.07-0.1511Mn4Si1.0492
≤0.200.0200.0200.35-0.65≤0.03≤0.09SWRY11
≤0.200.0200.0200.35-0.65≤0.030.06-0.1SWRY21
0.030.030.2-0.40.10.08SAE 10061.0313
0.030.030.25-0.40.10.1SAE 10081.0330
0.030.030.3-0.60.10.08-0.13SAE 10101.0301