اطلاعات فنی محصولات
عضویت

جرم و ابعاد

 

وزن به طول

(kg/m)

رواداری

(mm)

طول

(m)

رواداري

(mm)

ابعاد

(mm)

113 50± 6 120*120
132 6و9و12 130*130
177 6و9و12 150*150

 

شمش فولادی جهت محصولات ساختماني

این گروه از شمش تولیدی کارخانه جهت تولید انواع محصولات نوردی ساختمانی شامل میلگرد ساده وآجدار، تیرآهن،نبشی،ناودانی ،مفتول کششی و... قابل مصرف می باشد.

 

ترکیب شیمیایی GOST DIN شماره فولاد
Other

S

max

P

max

Mn Si C
_ 0.035 0.035 0.3-0.5 0.2 0.12 ST 2SP RSt34-2 1.0034

Ceq0.34

N0.009

0.045 0.045 0.3-0. 5 0.06-0.15 0.17 ST 3SP RSt37-2 1.0038

Ceq0.34

N0.009

0.04 0.04 0.45-0.7 0.2-0.3 0.12-0.17 ST 3SP St37-3 1.0116

Ceq0.4

N0.009

0.045 0.045 0.5-0.8 0.15-0.35 0.14-0.22 _ RSt44-2 1.0419

Ceq0.4

N0.009

0.04 0.04 0.5-0.8 0.2-0.35 0.14-0.2 _ St44-3 1.0144

Ceq0.48

N0.009

0.045 0.045 0.5-0.8 0.15-0.3 0.25-0.35 ST5SP St50-2 1.0050
N0.009 0.045 0.045 0.5-0.8 0.15-0.3 0.35-0.45 ST6SP St60-2 1.0060
N0.009 0.045 0.045 0.5-0.8 0.15-0.3 0.45-0.55 _ St70-2 1.0070
- 0.045 0.045 0.9-1.2 0.15-0.45 0.23-0.34 E40 28Mn4 1.0560
- 0.045 0.045 0.9-1.2 0.2-0.5 0.28-0.36 - 31Mn4 1.0520
- 0.045 0.045 1.2-1.6 0.15-0.35 0.3-0.38 - 34Mn5 1.1166

 

شمش فولادی کربن متوسط ،پرکربن وکم آلیاژ

این گروه از شمش تولیدی کارخانه جهت تولید انواع میلگرد ومفتول پرکربن وکم آلیاژ(مثل مفتول فنر،مفتول مصرفی در تولیدبیدوایر،سیم های پیش تنیده ،میلگرد مصرفی در تولید گلوله های آسیاب و...)، قابل مصرف می باشد.

 

تركيب شيميايي DIN شماره فولاد
Ni Cu Cr

S

max

P

max

Mn Si C
- - - 0.03 0.03 0.5-0.8 0.15-0.35 0.6-0.65 C62 1.0611
- - - 0.03 0.03 0.55-0.65 0.1-0.3 0.65-0.72 C67 1. 0603
- - - 0.03 0.03 0.5-0.8 0.1-0.3 0.7-0.75 C72 1.0617
- - - 0.03 0.03 0.5-0.8 0.15-0.35 0.75-0.80 C78 1.0620
0.2 0.25 0.15 0.03 0.03 0.5-0.8 0.1-0.3 0.8-0.85 C82D 1.0626
- - 0.7-1 0.03 0.03 0.7-1 0.5-0.25 0.59-0.52 55Cr3 1.7176
_ _ 0.7-0.55 0.03 0.03 0.75-0.9 0.3-0.2 0.65-0.7 70Cr2 1.2007
- - - 0.03 0.03 0.5-0.8 ≤0.4 0.32-0.39 CK35 1.1181
_ _ - 0.03 0.03 0.5-0.8 ≤0.4 0.42-0.5 CK45 1.1191
- - - 0.03 0.03 0.6-0.9 ≤0.4 0.47-0.55 CK50 1.1206
_ _ - 0.03 0.03 0.6-0.9 ≤0.4 0.52-0.6 CK55 1.1203
_ _ - 0.03 0.03 0.6-0.9 ≤0.4 0.57-0.65 CK60 1.1221

 

 

شمش فولادی کم کربن جهت محصولات صنعتی

 

این گروه از شمش تولیدی کارخانه جهت تولید انواع میلگرد و مفتول کم کربن (مثل مفتول الکترودوسیم جوش،مفتول کله زنی سردو...) قابل مصرف می باشد.

ترکیب شیمیایی گرید شماره فولاد
Other Cu Ni Cr

S

max

P

max

Mn Si C
0.003 Al ≤0.17 ≤0.12 ≤0.12 0.025 0.025 0.4-0.6 0.03 0.05-0.09 USD-7 1.0323
_ ≤0.17 ≤0.12 ≤0.12 0.025 0.025 0.35-0.55 0.05-0.1 0.05-0.1 RSD-7 1.0324
Al≤0.02
Ti+Zr≤0.13
≤0.17 ≤0.12 ≤0.12 0.020 0.020 1.03-1.27 0.55-0.75 0.07-0.11 10MnSi5
(SG1)
1.5112
Al≤0.02
Mo≤0.12
Ti+Zr≤0.13
≤0.17 ≤0.12 ≤0.12 0.020 0.020 1.3-1.6 0.7-1 0.07-0.13 11MnSi6
(SG2)
1.5125
Al≤0.02
Mo≤0.12
Ti+Zr≤0.13
≤0.17 ≤0.12 ≤0.12 0.020 0.020 1.6-1.9 0.85-1.2 0.06-0.13 10MnSi7
(SG3)
1.5130
Al≤0.03 ≤0.17 ≤0.12 ≤0.12 0.025 0.025 ≤0.15 0.8-1.2 0.07-0.15 11Mn4Si 1.0492
- 0.20 - - 0.020 0.020 0.35-0.65 0.03 0.09 SWRY11 -
- 0.20 - - 0.020 0.020 0.35-0.65 0.03 0.06-0.1 SWRY21 -
- - - - 0.03 0.03 0.2-0.4 0.1 0.08 SAE 1006 1.0313
- - - - 0.03 0.03 0.25-0.4 0.1 0.1 SAE 1008 1.0330
- - - - 0.03 0.03 0.3-0.6 0.1
0.08-0.13 SAE 1010 1.0301

 

 

                                              

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.